Vznik a koncepcia

Kedy sme vznikli? 

  • Súkromná škola umeleckého priemyslu v Topoľčanoch začala svoju činnosť 1. septembra 1994 ako prvá stredná umelecká škola s výtvarným zameraním v Nitrianskom kraji. Pri jej vzniku bolo potrebné prekonať mnoho prekážok od legislatívy cez zabezpečenie vhodných priestorov s vybavením odborných učební a dielní až po kvalifikovaných pedagógov pre všeobecnovzdelávacie a odborné technické i výtvarné predmety. 

Kto školu založil? 

  • Zriaďovateľom tejto školy je Mgr. Vladimír Gális, ktorý založil aj ďalšiu umeleckú školu a to Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. 

Čo môžeš študovať na škole? 

  • Súkromná škola umeleckého priemyslu má zriadené tieto odbory: keramický dizajn, úžitkovú maľbu, odevný dizajn, propagačné výtvarníctvo a fotografický dizajn.

Čo sa budeš učiť na škole? 

  • Študenti sa učia počas štúdia zvládnuť technologické a technické postupy spracovania materiálov, kultivovať svoj výtvarný názor, navrhovať a realizovať modely i objekty úžitkového charakteru. 
  • Škola poskytuje študentom vzdelanie na poli výtvarnom a tiež na poli praktickom remeselnom, podporuje tvorivé myslenie, priestor na realizáciu rôznych nápadov i experimentovanie v úžitkovej tvorbe jednotlivých odborov. 
  • Čo to znamená? Naučíš sa nové techniky kreslenia, maľby, naučíš sa všetky svoje umelecké nápady umelecky i technicky zvládnuť. Vyučovanie odborných a výtvarných predmetov prebieha v špeciálnych učebniach a dielňach v 5 - 9 členných skupinách, čo umožňuje individuálny prístup k študentom. 
  • Umelecké práce a modely žiakov sú prezentované na mnohých propagačných podujatiach, výstavách a sympóziách často s medzinárodným zastúpením.

Budeš mať maturitu? A čo môžeš robiť po skončení školy? 

  • Po ukončení štúdia maturitnou skúškou môžu študenti plynule pokračovať v pomaturitnom špecializačnom štúdiu, kde okrem odborného rastu získajú aj základné pedagogické vzdelanie a môžu sa uplatniť ako učitelia výtvarnej výchovy v základných umeleckých školách. Tak isto majú možnosť uchádzať sa o štúdium na vysokých školách najmä s výtvarným ale aj iným zameraním. Môžu sa zamestnať v grafických štúdiách ako aj reklamných agentúrach. 
  • Absolvent môže začať svoje vlastné podnikanie a zúžitkovať všetko čo sa naučil. Cieľom školy je vychovať zdravo sebavedomého umelca, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, vie samostatne tvoriť a rozvíjať svoj talent i aktívne sa zapojiť do života spoločnosti a obohacuje ju hlavne v kultúrnej umeleckej oblasti.