Odevný dizajn

Profil absolventa študijného odboru Odevný dizajn:

  • Absolvent sa stáva stredoškolsky vzdelaný pracovník s vyšším odborným vzdelaním, ktorý sa uplatní v náročných odborných profesiách v oblasti úžitkového výtvarníctva, umeleckoremeselnej tvorby a textilného a odevného dizajnu. Toto vzdelanie prehlbuje jeho vzťah k práci, vyvíja rozširuje všeobecné schopnosti a samostatné myslenie a pohotové rozhodovanie. 
  • Absolvent, okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profitu, musí byť dostatočne adaptabilný a aj v príbuzných odboroch, musí cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Musí vedieť získané vedomosti a schopnosti aplikovať v praxi. Trvale sa zaujímať o rozvoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry. Musí byť schopný pracovať samostatne, ale aj v tíme. Používať racionálne metódy práce, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie. 
  • Absolvent je schopný uplatniť svoje vedomosti z pedagogiky a pedagogickej psychológie v procese vzdelávania mladej generácie vo výtvarnom odbore.