Prijímacie skúšky


Kritériá pre prijímacie konanie 

do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


1. Prijímacie skúšky do 1. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Topoľčanoch pre školský rok 2024/2025 sa uskutočnia v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. V školskom roku 2024/2025 sa plánuje otvoriť jedna trieda denného štúdia v 1. ročníku. Počet tried bol prerokovaný v pedagogickej rade školy a schválený dňa 24.5.2023.

Plánovaný počet prijatých žiakov je v jednotlivých skupinách študijných odborov 8606 M fotografický dizajn, 8619 M keramický dizajn, 8641 M propagačné výtvarníctvo, 8644 M úžitková maľba.

II. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

1. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 15. 11. 2023.

Podmienky prijatia na štúdium:

1. Ukončený 9. ročník ZŠ

2. Úspešné vykonanie talentovej skúšky

Termín prijímacích talentových skúšok pre študijné odbory:

1. termín: 29. apríl 2024

v prípade vysokého počtu uchádzačov aj 30. apríl 2024

2. termín: 9. máj 2024

Kritériá prijímacej talentovej skúšky v školskom roku 2024/2025

- pre študijné odbory: 8606 M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

                                     8619 M KERAMICKÝ DIZAJN

                                     8641 M PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

                                     8644 M ÚŽITKOVÁ MAĽBA

Prijímacie konanie sa skladá z 3 častí:

I. časť – OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ A NADANIA

II. časť – HODNOTENIE DOMÁCICH PRÁC

III. časť - DOTAZNÍK


I. ČASŤ – OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ A NADANIA

1. Kresba stoličky v perspektíve

Zadanie:

  • kresba realizovaná ceruzkou s dôrazom na správne perspektívne zobrazenie v priestore
  • formát A3

Hodnotenie:

a) precíznosť prevedenia práce

b) umiestnenie vo formáte

c) zvládnutie perspektívy

d) technické zvládnutie tieňovania


2. Farebná figurálna kompozícia

Zadanie:

  • Ľubovoľná maliarska technika napr. akvarel, tempera, suchý pastel, farebná pastelka, vosková kresba, farebný fix, prípadne kombinácia uvedených techník
  • Minimálne tri ľudské postavy v pohybe, ktoré budú znázorňovať napr. šport, tanec a pod. a budú umiestnené na jednom výkrese – formát A3

Hodnotenie:

a) precíznosť prevedenia práce

b) umiestnenie vo formáte – kompozičné cítenie

c) zvládnutie proporcionality ľudského tela

d) farebné prevedenie

e) invenčnosť námetu a celkové estetické cítenie 

3. Vytvorenie priestorového objektu na tému "Moje obľúbené zviera"

Zadanie:

  • Vymodelovať predmet z hliny (hlinu poskytne škola).

Hodnotenie:

a) precíznosť prevedenia práce

b) zvládnutie proporcií zvoleného zvieraťa

c) invenčnosť námetu a celkové estetické cítenie 


II. ČASŤ – HODNOTENIE DOMÁCICH PRÁC


8606 M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Zadanie fotografií:

a) portrét

b) architektúra

c) príroda

d) figúra – ľudská postava

e) zátišie

Podmienka: odovzdanie minimálne jednej práce z každého bodu

Hodnotenie:

celkový estetický dojem, technické spracovanie fotografií, umiestnenie vo formáte. Fotografie treba priniesť v deň konania prijímacej skúšky v digitálnej forme na USB kľúči, ktorý bude v obálke označenej prideleným kódom.


8619 M KERAMICKÝ DIZAJN

Zadanie:

a) zátišie kresba: Zátišie musí obsahovať minimálne tri ľubovoľné predmety vo formáte                                 A3 technikou ceruza alebo uhlík.

b) zátišie maľba: Zátišie musí obsahovať minimálne tri ľubovoľné predmety vo formáte                                  A3 technikou pastel, tempera alebo akvarel.

c) krajina – architektúra: Znázornenie perspektívy ľubovoľných budov vo formáte A3                                               technikou ceruza, uhlík.

d) krajina – maľba: Znázornenie ľubovoľnej krajiny vo formáte A3 technikou pastel,                                          tempera alebo akvarel.

e) figurálna kompozícia: Znázornenie troch postáv v pohybe vo formáte A3 ľubovoľnou                                           technikou.

f) voľná tvorba: V deň konania prijímacej skúšky prineste práce označené kódom, ktorý vám bol pridelený. Vyhýbajte sa prekresľovaniu a zamerajte sa na vlastnú fantáziu. V prípade priestorového objektu stačí doložiť jeho fotografiu.

Podmienka: odovzdanie minimálne jednej práce z každého bodu


8641 M PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Zadanie:

a) zátišie kresba: Zátišie musí obsahovať minimálne tri ľubovoľné predmety vo formáte                                 A3 technikou ceruza alebo uhlík.

b) zátišie maľba: Zátišie musí obsahovať minimálne tri ľubovoľné predmety vo formáte                                  A3 technikou pastel, tempera alebo akvarel.

c) krajina – architektúra: Znázornenie perspektívy ľubovoľných budov vo formáte A3                                               technikou ceruza, uhlík.

d) krajina – maľba: Znázornenie ľubovoľnej krajiny vo formáte A3 technikou pastel,                                          tempera alebo akvarel.

e) figurálna kompozícia: Znázornenie troch postáv v pohybe vo formáte A3 ľubovoľnou                                           technikou.

f) voľná tvorba: V deň konania prijímacej skúšky prineste práce v ľubovoľnom formáte na USB kľúči označené kódom, ktorý vám bol pridelený.

Podmienka: odovzdanie minimálne jednej práce z každého bodu


8644 M ÚŽITKOVÁ MAĽBA

Zadanie:

a) zátišie kresba: Zátišie musí obsahovať minimálne tri ľubovoľné predmety vo formáte                                 A3 technikou ceruza alebo uhlík.

b) zátišie maľba: Zátišie musí obsahovať minimálne tri ľubovoľné predmety vo formáte                                  A3 technikou pastel, tempera alebo akvarel.

c) krajina – architektúra: Znázornenie perspektívy ľubovoľných budov vo formáte A3                                               technikou ceruza, uhlík.

d) krajina – maľba: Znázornenie ľubovoľnej krajiny vo formáte A3 technikou pastel,                                         tempera alebo akvarel.

e) figurálna kompozícia: Znázornenie troch postáv v pohybe vo formáte A3 ľubovoľnou                                           technikou.

f) voľná tvorba: V deň konania prijímacej skúšky prineste práce označené kódom, ktorý vám bol pridelený. Vyhýbajte sa prekresľovaniu a zamerajte sa na vlastnú fantáziu.

Podmienka: odovzdanie minimálne jednej práce z každého bodu


Ak sa hlásite na dva odbory, odovzdajte svoje práce podľa uvedených pokynov v oboch študijných odboroch.

V prípade, ak v študijnom odbore budú mať uchádzači rovnaký počet bodov, bude uprednostnený v poradí ten žiak, ktorý dosiahol vyšší počet bodov v I. časti overovania špeciálnych schopností, zručností a nadania: kresba stoličky v perspektíve, farebná figurálna kompozícia a vytvorenie priestorového objektu.

Hodnotenie:

I. časť 

- kresba stoličky v perspektíve - max. 20 bodov

- farebná figurálna kompozícia - max. 30 bodov

- priestorový objekt - max. 15 bodov

II. časť

- domáce práce - max. 35 bodov

Maximálny počet bodov za prijímaciu talentovú skúšku je 100 bodov

Kritériám prijímacej talentovej skúšky žiak vyhovel, ak dosiahne z oboch častí minimálny počet 40 bodov.


III. časť – DOTAZNÍK


SUMÁR INFORMÁCIÍ

Požadovaný dotazník pošlite na mail:

Mailová adresa: prijimacky@ssupto.sk

Predmet mailu: váš pridelený kód

Obsah mailu: Vaše meno, priezvisko

Pred odoslaním mailu si skontrolujte, či Váš mail obsahuje všetky požadované časti zadania. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnych číslach:

038/532 00 24

0914 320 025Riaditeľ SŠUP zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.


Vyplnené prihlášky nám zašlite

ELEKTRONICKY


POŠTOU
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Gagarinova 2490/13
955 01 Topoľčany


INFORMÁCIE: tel. číslo: 038/5320024 alebo 0914 320 025


Na základe prihlášky Vám zašleme všetky potrebné informácie.