Prijímacie skúšky


Riaditeľka SŠUP Gagarinova 2490/13, Topoľčany, zverejňuje termíny konania a kritériá talentových prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

pre študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO 8641 M

ÚŽITKOVÁ MAĽBA 8644 M

KERAMICKÝ DIZAJN 8619 M

FOTOGRAFICKÝ DIZAJN 8606 M

talentové prijímacie skúšky, sa budú konať:

I. termín: 2. máj 2023

V prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2023

II. termín: 11. máj 2023


Riaditeľka SŠUP zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.


Vyplnené prihlášky nám zašlite

ELEKTRONICKY


POŠTOU
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Gagarinova 2490/13
955 01 Topoľčany


INFORMÁCIE: tel. číslo: 038/5320024 alebo 0914 320 025


Na základe prihlášky Vám zašleme všetky potrebné informácie.