Poplatky a školné

Oznam k úhradám za výchovu a vzdelávanie v školskom roku 2023/2024:

(na základe uznesenia Rady školy zriadenej pri Súkromnej škole umeleckého priemyslu prijatého na zasadnutí zo dňa 26.01.2023)

  • Zápisné (jednorazová náhrada nákladov pri zápise študenta na štúdium)...............55,- €
  • Sústavná príprava na povolanie (ročníky 1. až 4.) - suma mesačného školného..... 35,- €
  • Pomaturitné štúdium - suma mesačného školného.......................................................... 75,- €

IBAN: SK 92 0200 0000 0026 8380 2051

VS: rodné číslo študenta

Poznámka: meno a priezvisko študenta