Úžitková maľba

  • PROFIL ABSOLVENT

  • je pripravený uplatniť sa v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov pre činnosť v oblasti reklamy, grafického dizajnu, využitie klasických i moderných maliarskych techník na výtvarné riešenie interiérov a exteriérov architektúry v plošnom i priestorovom prevedení, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie
  • má vzdelanie, ktoré prehlbuje vzťah k práci, rozvíja a rozširuje všeobecné schopnosti i samostatné myslenie a pohotové rozhodovanie tak, aby vo svojej praxi mohol vykonávať činnosti v oblasti úžitkovej maľby
  • má potrebné vedomosti o prírode, človeku a spoločnosti, ktoré mu umožňuje chápať súvislosti medzi javmi, rozumieť všeobecným zákonom a zákonitostiam, oceňovať kultúrne hodnoty a využívať ich
  • je pripravený na vysokoškolské štúdium tohoto i príbuzných smerov
  • by mal byť okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu, dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, mal by vedieť získané vedomosti a schopnosti aplikovať v praxi
  • by sa mal trvalo zaujímať o rozvoj svojho odboru štúdiom príslušnej odbornej literatúry
  • by mal byť schopný pracovať samostatne aj v tíme, používať racionálne metódy práce a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie