Keramický dizajn

  • PROFIL ABSOLVENTA

  • je pripravený uplatniť sa v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov pre činnosť v oblasti úžitkovej keramiky a porcelánu, dotvorenia interiérov a exteriérov keramickými technikami v plošnom i priestorovom prevedení, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie
  • vie samostatne myslieť a pohotovo sa rozhodovať tak, aby vo svojej praxi mohol vykonávať činnosti v oblasti úžitkovej keramiky
  • má potrebné vedomosti o prírode, človeku a spoločnosti, chápe súvislosti medzi javmi, rozumie všeobecným zákonom a zákonitostiam, vie oceniť kultúrne hodnoty a využívať ich
  • je pripravený na vysokoškolské štúdium tohoto i príbuzných smerov
  • okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu, musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch
  • musí vedieť získané vedomosti a schopnosti aplikovať v praxi, trvalo sa zaujímať o rozvoj svojho odboru štúdiom príslušnej odbornej literatúry. Musí byt schopný pracovať samostatne aj v tíme. Používať racionálne metódy práce a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie.

Odbor KERAMICKÝ DIZAJN vznikol pred viac ako 25 rokmi so založením školy. Vedieme študentov k tvorivosti a samostatnosti. Vychádzame zo školského vzdelávacieho programu, prispôsobeného novým poznatkom v odbore. Snažíme sa spájať technologické a praktické zručnosti podporené fantáziou k tvorbe dizajnu jemnej keramiky za spoluúčasti výtvarnej prípravy, figurálneho kreslenia a dejín výtvarnej kultúry. Študenti sú po ukončení štúdia maturitnou skúškou pripravení na samostatnú keramickú tvorbu, alebo môžu pokračovať v štúdiu dizajnu na STU Zvolen, AU Banská Bystrica odbor socha, na VŠVU v Bratislave odbor šperk, alebo keramika. Študenti sa postupne zoznámia s výrobou keramiky: modelovanie z ruky, kde vytvárajú nádoby inšpirované prehistorickou tvorbou, točenie na hrnčiarskom kruhu, základy pri vytváraní nádob a mís z keramickej hmoty, s pochopením dizajnu a tvaroslovia, kde aplikujú rôzne štruktúry. Žiaci modelujú reliéfy prispôsobené znalostiam študentov v rôznych ročníkoch. Jedna z maturitných prác bola inštalovaná do priestorov MŠ J. Kráľa. Učia sa vyhotovovať viacdielne plastiky, ako napríklad záhradné skulptúry. Vedieme študentov k tvorivým postupom vo vyjadrovaní svojho umeleckého zámeru.
Naši frekventanti zhotovujú a navrhujú práce priemyselného dizajnu pre interiér i exteriér, ako sú svietidlá, stolovací riad, kachličky, návrhy kúpeľní, záhradné plastiky. Naučia sa celý proces navrhovania a vytvárania rôznych druhov keramiky, až po jej vypálenie a spropagovanie v grafickej forme. Špeciálne sa zameriavame na tvorbu svietidiel a mís z líhaného skla a tvorbu šperkov zo smaltu aplikovaného na medený nosič. Vytvárame špecifickú keramiku - americké a japonské raku. Zároveň vedieme študentov k tvorivému prepojeniu keramiky a iných materiálov, ako je sklo, nerez a iné materiály. Zaujímavý je spôsob výpalu zadymovanej keramiky, alebo výpal v pilinovej peci. Súčasťou výuky je aj príprava sadrových foriem na výrobu väčších sérií odliatkov z keramiky. Terakotu sa žiaci naučia ukončovať patinou alebo rôznymi druhmi glazúr. V treťom ročníku študenti modelujú kópie búst zo sadry. Štvrtý ročník je ukončený maturitnou skúškou a obhajobou maturitnej práce. Študenti môžu pokračovať v štúdiu piateho a šiesteho ročníka. Po úspešnom absolvovaní získajú titul diplomovaný asistent.

Gratulujeme nášmu študentovi 4.A Andrejovi Gažimu, k získaniu mimoriadneho ocenenia Prešovského samosprávneho kraja v prestížnej súťaži ÚSVIT - cena za študentský dizajn. Študent odboru propagačného výtvarníctva získal ocenenie za počítačovú grafiku, vytvoril originálne knižné ilustrácie pre publikáciu @nebojme sa hovoriť. Do tejto súťaže sa...

Náš fotoateliér priestorovo, vybavenosťou a personálne poskytuje našim študentom kvalitnú prípravu v odbore fotografický dizajn. Máme všetky podmienky na štúdium digitálnej fotografie. O kvalite sa pravidelne presvedčujeme výbornými výsledkami v celoslovenských súťažiach. Chceli sme však zlepšiť vybavenosť ateliéru v analógovej fotografii, ktorá je...