Keramický dizajn

Profil absolvenat študijného odboru Keramický dizajn:

  • je pripravený uplatniť sa v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov pre činnosť v oblasti úžitkovej keramiky a porcelánu, dotvorenia interiérov a exteriérov keramickými technikami v plošnom i priestorovom prevedení, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie
  • vie samostatne myslieť a pohotovo sa rozhodovať tak, aby vo svojej praxi mohol vykonávať činnosti v oblasti úžitkovej keramiky
  • má potrebné vedomosti o prírode, človeku a spoločnosti, chápe súvislosti medzi javmi, rozumie všeobecným zákonom a zákonitostiam, vie oceniť kultúrne hodnoty a využívať ich
  • je pripravený na vysokoškolské štúdium tohoto i príbuzných smerov
  • okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu, musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch
  • musí vedieť získané vedomosti a schopnosti aplikovať v praxi, trvalo sa zaujímať o rozvoj svojho odboru štúdiom príslušnej odbornej literatúry. Musí byt schopný pracovať samostatne aj v tíme. Používať racionálne metódy práce a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie.

Vložte svoj text