Propagačné výtvarníctvo

Všeobecné vzdelávanie

Zahrňuje jazykové, spoločensko-vedné, prírodovedné predmety, informačné technológie a telesnú výchovu. Všeobecným vzdelaním sa snažíme posilniť humanizáciu žiaka, podporiť rozvoj jeho aktivity, emocionality, tvorivosti a prosociálnosti.


Všeobecnovzdelávacie predmety

slovenský jazyk a literatúra

cudzí jazyk

občianska náuka

dejepis

etická výchova/náboženská výchova

informatika

matematika

fyzika

biológia

chémia

telesná a športová výchova  


Odborné vzdelávanie

Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie techník a technologicko-realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti propagačného výtvarníctva.


Odborné predmety

ekonomika

dejiny výtvarnej kultúry
analýza umeleckého diela
technológia
písmo
technické kreslenie
teória a dejiny scénografie
výtvarná príprava
navrhovanie
figurálne kreslenie

typografia
grafický dizajn
umelecká prax
úvod do scénografie