Propagačné výtvarníctvo

Všeobecné vzdelávanie

Zahrňuje jazykové, spoločensko-vedné, prírodovedné predmety, informačné technológie a telesnú výchovu. Všeobecným vzdelaním sa snažíme posilniť humanizáciu žiaka, podporiť rozvoj jeho aktivity, emocionality, tvorivosti a prosociálnosti.


Všeobecnovzdelávacie predmety

slovenský jazyk a literatúra

cudzí jazyk

občianska náuka

dejepis

etická výchova/náboženská výchova

informatika

matematika

fyzika

chémia

základy ekológie

telesná výchova  


Odborné vzdelávanie

Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie techník a technologicko-realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti propagačného výtvarníctva.


Odborné predmety

základy ekonómie

dejiny výtvarnej kultúry
analýza umeleckého diela
technológia
osobná umelecká prezentácia
písmo
technické kreslenie
teória a dejiny scénografie
výtvarná príprava
navrhovanie
figurálne kreslenie
základy fotografovania
umelecká prax
úvod do scénografie