Propagačné výtvarníctvo

Absolvent študijného odboru Propagačné výtvarníctvo:

  • získa zručnosti na spracovanie rôznych druhov materiálov, ktoré využíva na výrobu reklamných a dekoratívnych predmetov ako napríklad plagátov, hračiek, priemyselných výrobkov, obalov a pod.
  • svoju výtvarnú kreativitu využíva aj pri tematicky rôznorodom pretváraní dizajnu produktov
  • ovláda počítačové programy na realizáciu propagačných materiálov a 3D programy na vizualizáciu svojich návrhov
  • sa uplatní v oblasti grafického a priestorového dizajnu, v štúdiách dizajnu, v spotrebnom priemysle, v službách, v oblasti reklamy, prípadne v samostatnej podnikateľskej činnosti, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole výtvarného zamerania
  • by mal byť okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu, dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, mal by vedieť získané vedomosti a schopnosti aplikovať v praxi
  • by sa mal trvalo zaujímať o rozvoj svojho odboru štúdiom príslušnej odbornej literatúry
  • by mal byť schopný pracovať samostatne aj v tíme, používať racionálne metódy práce a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie