Všeobecné vzdelávanie

Všeobecné vzdelávanie Jej obsah tvoria poznatky, ktoré získavajú študenti v odbornom jazyku. Prehlbujú si vedomosti a znalosti v histórii kultúry smerujúcej vo svojom vývoji k súčasnému umeniu. Zaoberajú sa ekonomikou podnikania, cenovej tvorby na trhu , zdokonaľujú si finančnú gramotnosť, marketing.

Teoretické predmety

cudzí jazyk
psychológia
pedagogický seminár
kultúrny dejepis
ekonomika podnikania
tovaroznalectvo
metodika odborného vyučovania
marketing 

Odborné vzdelávanie

Obsah štúdia je zameraný na zdokonaľovanie výtvarných zručností v kresbe figúry, použitia klasických výtvarných techník a počítačových programov pri tvorbe návrhov strihov , modelov. Poznajú základné metódy práce a efektívnosti vyučovania, organizáciu vyučovacej jednotky. Získavajú základné znalosti z pedagogiky v aplikácii na výtvarnú činnosť.

Praktické predmety

figurálne kreslenie
Informatika a výpočtová technika
grafika a grafické techniky
navrhovanie a modelovanie odevov
výroba odevov
náčuvy v odbore
vyučovacia prax