Justína Fodorova

Ing. Justína Fodorová

Vzdelanie: Poľnohospodárska univerzita Nitra

Technická fakulta

Doplnkové pedagogické štúdium počas denného štúdia na Poľnohospodárskej univerzite Nitra

Aprobácia: Fyzika a súbor technických odborných predmetov

Univerzita Komenského Bratislava

Aprobácia: Nemecký jazyk

Na SŠUP vyučujem predmety: fyzika, chémia, biológia, geografia, technické kreslenie a nemecký jazyk (odborný nemecký jazyk).

Som vedúcou predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov na SŠUP.

Motto: Vedomosti, ktoré odovzdávam svojim žiakom, nech sú im v živote oporou, šťastím a silou.

Technické a prírodovedné poznatky sú neoddeliteľnou súčasťou kultúry ľudstva. Vo vyučovacom procese sa snažím žiakom sprostredkovať poznanie ale pozornosť venujem aj samostatnej práci žiakov a aktivitám, ktoré umožňujú získať informácie o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky a so spôsobom života v spoločnosti.

Na hodinách nemeckého jazyka sa snažím trénovať a rozvíjať všetky jazykové zručnosti: čítanie s porozumením, písanie a konverzáciu a rôznymi didaktickými postupmi osvojiť si slovnú zásobu a gramatické javy. Jedným z mojich cieľov je naučiť žiakov, ktorí si vybrali nemecký jazyk ako maturitný predmet, učiť sa, používať nemčinu na komunikatívnej úrovni, žiť a spoločne s inými ľuďmi komunikovať a správať sa tolerantne k iným kultúram.

Na SŠUP pracujem od roku 1995 (25 rokov).