Pedagógovia - všeobecné vzdelávanie

Všeobecnovzdelávacie predmety

PhDr. Eva Lukáčová

slovenský jazyk a literatúra, telesná a športová výchova, etická výchova

Ing. Slavka Turečeková, PhD.

anglický jazyk

Mgr. Mária Kováčiková

slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka


Mgr. Emília Gogová

matematika

Mgr. Ladislav Tischler, PhD.

 informatika

Mgr. Anna Rusňáková

náboženská výchova

Mgr. Nikola Candráková

dejepis