Štúdium na našej škole

Počas tvojho štúdia na škole umeleckého priemyslu sa zameriaš na komplexný vzdelávací program, ktorý ti poskytne široké všeobecné vzdelanie. Tento základ je prípravou na získanie úplného stredného odborného vzdelania, ktoré bude korunované maturitnou skúškou, čo zodpovedá vyššiemu sekundárnemu vzdelaniu podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED 3A.