Vedenie a administratíva

zriaďovateľ školy

Ing. Branislav Gális

riaditeľ školy

PhDr. Eva Lukáčová

zástupca riaditeľa

Ing. Mária Novotná

asistent riaditeľa

Terézia Petrušová

výchovný a kariérny poradca

PhDr. Jana Horilová

školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní v oblasti prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov

Mgr. Mária Kováčiková

referent pre mzdy a personalistiku

Alena Kondrlová

Umelecká rada

predseda umeleckej rady
vedúci odboru úžitková maľba

akad. mal. Emil Fulka

vedúci odboru fotografický dizajn

Henrich Mišovič

vedúci odboru propagačné výtvarníctvo

Milan Čerešník