Ing. Zuzana Sekmanová

Ing. Zuzana Sekmanová. Po úspešnom absolvovaní Gymnázia v Topoľčanoch som pokračovala v štúdiu na Fakulte ekonomiky a manažmentu na SPU v Nitre, kde som sa špecializovala v odbore podnikový manažment. Pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných predmetov som získala Doplňujúcim pedagogickým štúdiom na Fakulte pedagogiky a psychológie, FEM, SPU Nitra. Okrem pedagogickej činnosti na strednej aj základnej škole, som pracovala na marketingovom oddelení v akciovej spoločnosti, kde som vykonávala všetky práce v oblasti zákazníckeho servisu a fakturácie, vývoja nových výrobkov, ekonomické a administratívne práce som vykonávala aj v súkromnom sektore.

Po získaní zručností a rozšírení vedomostí v ekonomickej oblasti ma vždy najviac priťahovala práca so žiakmi. Odovzdávanie vedomostí ma úplne napĺňa a v tom vidím zmysel svojho života. Takouto prácou je aj pôsobenie na SŠUP, kde som zamestnaná od septembra 2017

Vyučovanie ekonomiky si vyžaduje neustále sledovanie ekonomického, politického vplyvu na Slovensku aj v celosvetovom meradle. Svoje vzdelanie som si rozširovala absolvovaním kurzov. Napr. kurz Využitie informačných a komunikačných technológií, absolvovala som seminár Podnikateľské vzdelávanie, získala som certifikát v e-learningovom programe Poznaj svoje peniaze a aj osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania pre textový editor, tabuľkový procesor a mnohé ďalšie. V roku 2004 som vykonala štátnu skúšku z kancelárskeho písania na počítači. Od septembra 2020 som zástupkyňou riaditeľa SŠUP.

Na SŠUP vyučujem: Základy ekonómie, Ekonomika podnikania, Tovaroznalectvo, Marketing, Telesná a športová výchova.

V rámci ekonomických predmetov sa zameriavam na obsah vyučovania zameraný na osvojenie si základných ekonomických pojmov (ekonomika, nezamestnanosť, inflácia, hrubý domáci produkt, a i,) Žiaci sa oboznámia s právnymi pojmami podnikania, podstatou podnikateľskej činnosti, princípmi právnej úpravy podnikania v Slovenskej republike. Podrobnejšie si osvoja problematiku živnostenského podnikania, podnikateľského zámeru. Využívam možnosti v rámci vyučovania, osobnej prehliadky Daňového úradu, bánk, Okresného úradu - odboru živnostenského podnikania v Topoľčanoch. Súčasťou vyučovania je schopnosť žiakov vyhľadať a orientovať sa v Obchodnom registri, Živnostenskom registri, poznať základné bankové produkty.

Súčasťou vzdelávania je aj krúžková činnosť - vyučujem Manažment osobných financií. Jeho súčasťou je zvyšovať svoju finančná gramotnosť: ide o schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Tento predmet je určený pre 3. a 4. ročník, nadväzuje na Základy ekonómie. Ide o e-learningový program, ktorého úspešné zvládnutie je ocenené získaním certifikátom, vydaným v rámci projektu "Poznaj svoje peniaze" podporovaný Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Slovenskej sporiteľne.