Všeobecné vzdelávanie

Zahrňuje jazykové, spoločensko-vedné, prírodovedné predmety, informačné technológie a telesnú výchovu. Všeobecným vzdelaním sa snažíme posilniť humanizáciu žiaka, podporiť rozvoj jeho aktivity, emocionality, tvorivosti a prosociálnosti.

Všeobecnovzdelávacie predmety

slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk
etická výchova/náboženská výchova
dejepis
občianska náuka
fyzika
chémia
biológia
geografia
matematika
informatika
telesná a športová výchova 

Odborné vzdelávanie

Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie maliarskych techník a technologicko-realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti úžitkovej maľby.

Odborné predmety

základy ekonómie
dejiny výtvarnej kultúry
analýza umeleckého diela
technológia
osobná umelecká prezentácia
technické kreslenie
teória a dejiny scénografie
výtvarná príprava
navrhovanie
figurálne kreslenie
počítačová grafika
umelecká prax
úvod do scénografie