Všeobecné vzdelávanie

Jej obsah tvoria poznatky, ktoré získavajú študenti v odbornom jazyku. Prehlbujú si vedomosti a znalosti v histórii kultúry smerujúcej vo svojom vývoji k súčasnému umeniu. Zaoberajú sa ekonomikou podnikania, cenovej tvorby na trhu, zdokonaľujú si finančnú gramotnosť.

Teoretické predmety

cudzí jazyk
psychológia
pedagogický seminár
kultúrny dejepis
ekonomika podnikania
technológia
metodika odborného vyučovania 

Odborné vzdelávanie

Obsah štúdia je zameraný na zdokonaľovanie výtvarných zručností v kresbe figúry, použitia výtvarných výrazových prostriedkov a zdroje tvorivosti, vie navrhovať ručné zhotovované textílie a pozná techniky spracovávania textílií ako súčasť odevnej tvorby, interiérových doplnkov v architektúre. Vie aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci a využívať počítačové grafické programy pri navrhovaní v tvare, farbe, dizajnu textílie.

Praktické predmety 

figurálne kreslenie navrhovanie architektonický dizajn interiérová tvorba počítačová grafika náčuvy v odbore vyučovacia prax