Všeobecné vzdelávanie 

Zahrňuje jazykové, spoločensko-vedné, prírodovedné predmety, informačné technológie a telesnú výchovu. Všeobecným vzdelaním sa snažíme posilniť humanizáciu žiaka, podporiť rozvoj jeho aktivity, emocionality, tvorivosti a prosociálnosti.

Všeobecnovzdelávacie predmety

slovenský jazyk a literatúra

cudzí jazyk
občianska náuka
dejepis
etická výchova/náboženská výchova
informatika
matematika
fyzika
chémia
základy ekológie
telesná výchova 

Odborné vzdelávanie 

Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie techník a technologicko-realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti propagačného výtvarníctva.

Odborné predmety

základy ekonómie
dejiny výtvarnej kultúry
analýza umeleckého diela
technológia
osobná umelecká prezentácia
písmo
technické kreslenie
teória a dejiny scénografie
výtvarná príprava
navrhovanie
figurálne kreslenie
základy fotografovania
umelecká prax
úvod do scénografie