Monika Geršiová

"Všetko utrpenie je spôsobené nevedomosťou." Dalajláma 

Mgr. Monika Geršiová

- pochádza zo Žabokriek nad Nitrou okres Partizánske. Študovala na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch v odbore Úžitková maľba, pod vedením pedagógov Akad. mal. Emila Fulku, Akad. mal. Márie Nemčekovej-Chmeliarovej. Následne pokračovala v štúdiu na Trnavskej univerzite na Katedre pedagogiky výtvarného umenia. Počas štúdia absolvovala niekoľko ateliérov pod vedením významných slovenských umelcov ako doc. akad. mal. Blažej Baláž, doc. Mgr. art. Mária Balážová, doc. akad. mal. Veronika Rónaiová, Mgr. art. Cyril Blažo, ArtD., Mgr. MgA. Roman Gajdoš, PhD., Mgr. art. Michal Moravčík, ArtD., Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. Po ukončení štúdia sa venuje pedagogickej činnosti na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Topoľčanoch.

Na škole vyučuje prakticko-odborné predmety: umelecká prax, navrhovanie, výtvarná príprava, figurálne kreslenie a teoreticko-odborné predmety: technológia, osobná umelecká prezentácia.

Spolupracuje na projektoch školy SŠUP ako výtvarná súťaž Výtvarný talent VYTTAL, prezentačné výstavy prác študentov s názvom Tvorivosťou k umeniu. Zapája študentov do výtvarných súťaží (Máš umelecké črevo, Textilná tvorba, Výtvarné spektrum a pod.). Spolupodieľa sa na organizácií krajinárskych kurzov, exkurzií a workshopov.

Vo vlastnej tvorbe sa venujem voľnej grafike, voľnej maľbe a portrétom.