Laura Madjiah Štorcelová

Laura Madjiah Štorcelová

Úvod do scénografie

Na hodinách scénografie sa so študentmi zaoberáme témou priestoru ako takého, jeho prepojením s odevom / kostýmom a všetkým medzi tým. Mladí kreatívci sa učia ako jasne formulovať svoje myšlienky, vytvárať koncept a následne ho kreatívne spracovať, pričom sa prihliada na ich individuálne dispozície a talenty. Výučba prebieha v otvorenom ateliéri na SŠUP Topoľčany ale aj v teréne a to v divadlách, kultúrnych centrách, ateliéroch, divadelných dielňach, konzultáciami v ateliéroch vysokých škôl s dôrazom na čo najširší záber odborov, tak, aby si študenti sami vytvorili obraz o tom, čím sa môžu počas alebo po štúdiu zaoberať. Teória a dejiny scénografie
Teória a dejiny scénografie nadväzuje na dejiny umenia a učí študentov vnímať umenie, históriu, geografiu a politiku v súvislostiach. Zároveň si osvoja základné pojmy z oblasti divadla, reklamy a filmu. Študenti sú vedení k prezentovaniu nadobudnutých vedomostí v otvorených diskusiách ale aj formou písomných prác, ktoré tvoria dôležitú prípravu na maturitné skúšky, pracovné pohovory či prijímacie skúšky na vysoké školy.
2004 - 2008 ŠÚV Josefa Vydru Bratislava 

2008 - 2013 VŠMU Bratislava 

2010 - 2011 Escola Superior de Teatro e Cinema Lisabon