Laura Madjiah Štorcelová

Laura Madjiah Štorcelová

Je profesionálna scénografka a vizuálna autorka. Vo svojej tvorbe sa zameriava na presahy medzi a naprieč umeleckými disciplínami.

Vyštudovala reštaurovanie na Škole Úžitokého Výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislava a scénografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, absolvovala študijný pobyt na Escola Superior de Teatro e Cinema v Lisabone.

V roku 2017 spolu s Lýdiou Ondrušovou založila nezávislé Divadlo NUDE, platformu, ktorá sa zaoberá autorskou tvorbou, spája tvorkyne a tvorcov, ktoré/í sa snažia systematicky experimentovať s formou a tematickým obsahom predovšetkým činoherného divadla. V Divadle NUDE pôsobí ako art directorka a autorka. Ako scénografka a idea maker spolupracuje s Divadlom DPM. Jej scénografie možno vidieť v kamenných a nezávislých divadlách na Slovensku a v zahraničí . Ako scénografka a stylistka dlhodobo spolupracuje s fotografkou Máriou Švarbovou. V audiovizuálnej sfére sa orientuje na set design pre reklamy. Každý pondelok vedie praktické a teoretické hodiny scénografie na SŠUP v Topoľčanoch, kde sa snaží študentov motivovať k voľnej tvorbe a ukazovať im kam ich môže ich vlastná kreativita doviesť.

Na hodinách úvod do scénografie sa so študentmi zaoberá témou priestoru ako takého, jeho prepojením s odevom / kostýmom a všetkým medzi tým. Mladí kreatívci sa učia ako jasne formulovať svoje myšlienky, vytvárať koncept a následne ho kreatívne spracovať, pričom sa prihliada na ich individuálne dispozície a talenty. Výučba prebieha v otvorenom ateliéri na SŠUP Topoľčany ale aj v teréne a to v divadlách, kultúrnych centrách, ateliéroch, divadelných dielňach, konzultáciami v ateliéroch vysokých škôl s dôrazom na čo najširší záber odborov, tak, aby si študenti sami vytvorili obraz o tom, čím sa môžu počas alebo po štúdiu zaoberať. Teória a dejiny scénografie nadväzuje na dejiny umenia a učí študentov vnímať umenie, históriu, geografiu a politiku v súvislostiach. Zároveň si osvoja základné pojmy z oblasti divadla, reklamy a filmu. Študenti sú vedení k prezentovaniu nadobudnutých vedomostí v otvorených diskusiách ale aj formou písomných prác, ktoré tvoria dôležitú prípravu na maturitné skúšky, pracovné pohovory či prijímacie skúšky na vysoké školy.


2004 - 2008 ŠÚV Josefa Vydru Bratislava 

2008 - 2013 VŠMU Bratislava 

2010 - 2011 Escola Superior de Teatro e Cinema Lisabon