Zoznam študijných predmetov

Všeobecné vzdelávanie

Zahrňuje jazykové, spoločensko-vedné, prírodovedné predmety, informačné technológie a telesnú výchovu. Všeobecným vzdelaním sa snažíme posilniť humanizáciu žiaka, podporiť rozvoj jeho aktivity, emocionality, tvorivosti a prosociálnosti.Všeobecnovzdelávacie predmety

slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk
etická výchova/náboženská výchova
dejepis
občianska náuka
fyzika
chémia
biológia
matematika
informatika
telesná a športová výchova 

Odborné vzdelávanie

Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie spracovania jemnej keramiky, modelovania busty, plastiky, točenia na hrnčiarskom kruhu a technologicko-realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti keramiky a porcelánu.

Odborné predmety

ekonomika
dejiny výtvarnej kultúry
analýza umeleckého diela
technológia
technické kreslenie
výtvarná príprava
navrhovanie

digitálna maľba

typografia

figurálne kreslenie
digitálne modelovanie keramiky
umelecká prax

Vložte svoj text